Procjena štete na vozilu

Vrijednost štete na vozilu moguće je utvrditi na više načina i moguće je doći do različitih vrijednosti visine štete.

Vrijednost štete na vozilu može se doći ponudom ovlaštenog servisa i ista može varirati u odnosu na razliku marže pojedinih ovlaštenih servisera.

Drugi način je korištenjem softvera za izračun visine štete na vozilu. U pravilu se koriste program Eurotax. Program u sebi sadrže cijene dijelova vozila, vrijednost radnog sata se upisuje i u konačnici dolazimo do kalkulacije štete.

Procjena visine štete na vozilu u sudskom sporu

Procjena štete u sudskim sporovima je kompleksna i prilikom utvrđivanja štete koriste se pojedini detalji kako bi se oštećeniku šteta isplatila korektno a s tim da isplatitelj štete ne bude oštećen. Teži se za što većom pravednošću.

Ukoliko postoji račun ovlaštenog servisa za popravak vozila šteta na vozilu bi se trebala isplatiti prema računu. Ako račun za popravak ne postoji, eventualna vrijednost popravka navedena u ponudi nije primjerena za isplatu obzirom da nema dokaza da je vozilo popravljeno u ovlaštenom servisu.

Ako je vozilo popravljano u neovlaštenom servisu i ako se ima valjan račun, štetu po tom računu bi trebalo isplatiti.

U slučaju da ne postoji nikakav račun, potrebnim dijelovima za zamjenu treba dodati vrijednost umanjenog radnog sata (obično se uzima polovina radnog sata ovlaštenog servisa) s tim da se ne dodaje PDV jer PDV očito nije plaćen.

U slučaju sudskog spora, odnosno kad nije poznata vrijednost štete na vozilu ili ako jedna od strana osporava dokument koji se nalazi u spisu (račun, ponuda, izračun vještaka i sl.) sud obično angažira sudskog vještaka koji će neovisno i nepristrano procijeniti visinu štete na vozilu.

Navedeni načini izračuna štete na vozilu variraju od slučaja do slučaja i nijedan slučaj nije isti. Ovdje navedeni primjeri su osnovni primjeri i navedeno mišljenje se ne mora koristiti.